NOVINKY

arr3Zdravotní obuv BATZZnačka Batz se věnuje ruční výrobě pohodlné obuvi přes 20 let. K základním charakteristikám značky... arr3Obuv VaromedVaromed® je inovační produkt pro pacienty s deformacemi a postižením nohou. Podílíme se na vývoji...

KONTAKTY

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
MASARYKOVA TŘÍDA 875/26
77900 Olomouc
tel: +420 606 640 448
napište nám
Pevná linka: 585 203 014

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 3 408 Kč
skladem
naše cena 3 408 Kč
skladem
naše cena 1 400 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.zpusoudu.cz/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.  89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a 
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY:

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu http://www.zpusoudu.cz/ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.                                                                                                                                                     Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci obchodu http://www.zpusoudu.cz/, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech s možností zasílání novinek.

Fakturu za dodané zboží zasíláme elektronicky v momentě expedice Vaší objednávky.

REKLAMACE:

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména  prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 
2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 
2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 
2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 
5. Ustanovení uvedená v čl. 2 tohoto oddílu obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace
a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
 
7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Masarykova třída 875/26 Olomouc, PSČ 779 00 nebo elektronickou poštou na adrese zdravpotreby@email.cz
 
8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 
9. Kupující - spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění  reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména  o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující spotřebitel o proplacení těchto  nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 
10. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2 tohoto oddílu obchodních podmínek, může kupující požadovat i  dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné  vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 
11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 
12. V případě reklamace poškozeného zboží přepravou doporučujeme pořídit fotky zboží v obalu. V případě, že je zboží poškozené a bude se řešit reklamace u přepravce, doporučujeme obal nevyhazovat.
 
VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které

podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1  tohoto oddílu obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího zdravpotreby@email.cz

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY - Miroslava Odstrčilová

Masarykova třída  875/26

779 00, OLOMOUC

 
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 tohoto oddílu obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí- li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.2 tohoto oddílu obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

ZÁSILKY ODESLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDOU PŘIJATY - děkujeme za pochopení !

VÝMĚNA ZBOŽÍ:

Výměna zboží na žádost zákazníka probíhá pouze kurýrní službou dle tarifu. Neuplatňují se žádné slevy na poštovné.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO:

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník požádá, a to na adrese elektronické pošty zdravpotreby@email.cz

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO:

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním).
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů s databáze, učiní li tak písemnou formou, a to na na adrese elektronické pošty zdravpotreby@email.cz

ŘEŠENÍ SPORŮ:

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

DODACÍ LHŮTY ZBOŽÍ:

Termíny dodání jsou různé od 2 do 10 pracovních dnů; podle podmínek našich dodavatelů a momentální dostupnosti zboží. Zboží "Skladem" je expedováno neprodleně. K tomuto údaji je potřeba ještě přičíst dobu potřebnou pro doručení zásilkovou službou. Tyto lhůty jsou pouze orientační a jsou závislé na aktuální dostupnosti zboží. Dostupnost zboží si lze telefonicky nebo e-mailem upřesnit. Pokud nebudeme schopni dodat zboží v obvyklém termínu budeme Vás o tom informovat. Pokud Vaše objednávka nebude vyřízena do 14 dnů od dne objednání kontaktujte nás telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Uvedená dostupnost nevyjadřuje dobu  za kterou je zboží u zákazníka, ale dobu v pracovních dnech za kterou nám naši dodavatelé zboží doručí a my jej následně expedujeme. 

Zásilky jsou expedovány až kompletní podle nejdelší dodací lhůty objednaného zboží.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Zboží zasíláme výhradně na dobírku.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

DOPRAVA ZBOŽÍ:

1. Zákazníkům je zboží zasíláno přes přepravní společnost GLS, či osobním vyzvednutím na prodejně.

2. Je možný osobní odběr přímo prodejně. Tento typ výdeje zboží je primárně preferován.

3. Poštovné + dobírka: 150Kč

*v případě, že by se cena dopravy lišila, bude Vám zdělena ještě před odesláním zásilky.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého markatingu internetového obchodníka.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Miroslava Odstrčilová - Zdravotnické potřeby, Na Bystřičce 891/4, Olomouc 779 00 (dále jen správce).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: Miroslava Odstrčilová - Zdravotnické potřeby, Na Bystřičce 891/4, Olomouc 779 00, tel: 585 203 014, email: zdravpotreby@email.cz

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti) ............................

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu zdravpotreby@email.cz

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

PROVOZOVATEL A JEHO KONTAKTY:

SÍDLO PROVOZOVNY:

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY - Miroslava Odstrčilová

Masarykova třída 875/26

779 00, Olomouc

Miroslava Odstrčilová

Na Bystřičce 891/4

779 00, Olomouc

IČO: 03463648

DIČ: CZ6054012206

mobil: +420 606 640 448

telefon: +420 585 203 014

email: zdravpotreby@email.cz

eshop: http://www.zpusoudu.cz/

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 6.10.2014
Evidenční číslo ŽL: S-SMOL/099592120171OZIYN , SMoL/09960t/zllzlozlyNlnGR/Mur
Evidující úřad: Živnostenský úřad Olomouc


JSME PLÁTCI DPH

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST:

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je standatně 24 měsíců a je stanovena občanským zákoníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, tak se z důvodu možnosti vrácení zboží nevyplňuje. Je možné jej nechat dodatečně potvrdit. Pro případnou reklamaci doporučujme zachovat tento nevyplněný záruční list spolu s daňovým dokladem. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

REKLAMACE:

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

POSTUP REKLAMACE:

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě http://www.zpusoudu.cz/, kontaktujte nás prostřednictvím elektronické pošty na adresu zdravpotreby@email.cz

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE:

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

NzRkNjZkN2